Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

LUK STUDIO Pracownia Projektowa - Architektura

Poleć nas innym
Słownik
Fasada
Fasada

efektowna elewacja  budynku, o szczególnie dużej dekoracyjności, często nawet monumentalna, spełniająca funkcje reprezentacyjne wobec całego gmachu, a przez to wyróżniająca się spośród pozostałych elewacji. Zazwyczaj jest to elewacja przednia, jednak w budynkach narożnych mogą istnieć dwie fasady, a w wolno stojących nawet trzy lub wszystkie. Fasada, oprócz szczególnie bogatego zdobienia, może być wyposażona również w dodatkowe elementy architektoniczne, jak kolumny itp., a swoim charakterem nawiązywać do reprezentacyjnych budowli z minionych epok architektonicznych, często nawet antycznych. Może jednak przybierać także inną formę, np. posiadać charakter ultranowoczesny.


Fronton, przyczółek
Fronton, przyczółek

w architekturze  klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego. Wewnętrzne pole frontonu, gładkie lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, okienkiem lub herbem - nosi nazwę tympanonu. Jest to również podobny element umieszczony nad drzwiami, oknami, itd. W architekturze nowożytnej spotkać można również frontony stanowiące segment kręgu, półowalne, przerywane lub wyłamywane. Terminem tym czasami określa się mylnie całość głównej fasady budowli.
Gzyms
Gzyms

to pozioma, zwykle profilowana listwa wystająca przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami. Gzyms (geison) w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu był jednym z elementów belkowania. Chronił fryzy i koronował całe belkowanie. Gzymsy dzieli się na:

- wewnętrzne, które zdobią ściany, kominki, piece i sprzęty
- zewnętrzne, wśród których wyróżnia się:

- główne (koronujące, wieńczące) – wieńczą ścianę budowli,
- cokołowe – oddzielają cokół od lica muru,
- działowe (między piętrowe) – dzielą płaszczyznę ściany podkreślając poziomy poszczególnych kondygnacji,
- nadokienne – gzymsy przerywane, znajdujące się nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielające ich szerokość,
- podokienne – gzymsy ciągłe, przebiegające pod wszystkimi oknami danej kondygnacji,
- parapetowe – gzymsy przerywane, znajdujące się pod otworami okiennymi, zazwyczaj powielające ich szerokość,
- naddrzwiowe (nadportalowe) – znajdujące się nad otworami drzwiowymi,
Geotechnika
Geotechnika

jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię  - w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię  etc. W krajach zagrożonych ryzykiem trzęsień ziemi odpowiednia ocena warunków gruntowych ma istotne znaczenie dla ochrony budynku przed zniszczeniem podczas drgań sejsmicznych.

W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

- badania wstępne
- badania w fazie wykonywania budowli
- kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.High-tech
High-tech

kierunek w architekturze, zaliczający się do rozumianego w szerokim sensie postmodernizmu, skupiający się na intensywnym wykorzystaniu nowych technologii zarówno w konstrukcji budynków, jak i w ich wyposażeniu technicznym oraz opierający wyraz architektoniczny budynku na cechach. Elementy techniczne, szczególnie powtarzalne (żaluzje i ich mechanizmy napędowe, baterie słoneczne), stanowią rodzaj nowoczesnego ornamentu. Szokujące dla osób spoza branży budowlanej rozwiązania techniczne nadają budynkom specyficzny wyraz. Znakiem rozpoznawczym high-tech jest minimalizm i nowoczesność. To styl dla ludzi otwartych na wszelkie designerskie nowości. Stawia na funkcjonalność. W materiałach dominują chrom, aluminium, metalowe pręty, szkło hartowane, a kolory są zdecydowane, mocne i kontrastowe. Najczęściej stosowane oświetlenie to halogeny. Mile widziane są wszelkie komputery i roboty domowe ułatwiające życie codzienne. Industrialny klimat wnętrza high-tech ma swoich sympatyków głównie wśród ludzi młodych.
Inteligentny budynek
Inteligentny budynek

(również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie może wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku. System zarządzania budynkiem (ang. BMS - Building Management Systems) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie  takich elementów jak:

- sieć teleinformatyczna,
- sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
- sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
- sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
- symulacja obecności,
- ochrona bytu i mienia,
- system alarmowy i monitoring,
- system przeciwpożarowy,
- system kontroli dostępu,
- system zasilania UPS,
- system pogodowy,
- obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
- złożony system personalizacji,
- system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowychJaskółczy ogon
Jaskółczy ogon

to termin stosowany w architekturze i budownictwie:
- motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie.
- rodzaj złącza ciesielskiego.


Kubatura
Kubatura

(łc. cubus ‘sześcian’ z gr. kýbos) miara pojemności i objętości wyrażana w metrach sześciennych, stosowana np. przy określaniu objętości zbiornika, budynku. Liczona po obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nad terenem (powierzchnia całkowita razy wysokość)


Kierownik budowy
Kierownik budowy

(lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa  jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy (kierownik robót) jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję. Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB. Nie jest to lista zamknięta, kolejne obowiązki wynikają zarówno z innych artykułów Prawa budowlanego jak i innych przepisów. Jako przykładowe obowiązki ustawa PB wymienia:

- prowadzenie dokumentacji budowy
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę
- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy


Kolumna
Kolumna

to element architektoniczny  pełniący rolę konstrukcyjną, dekoracyjną i symboliczną. Jej dolną część tworzy baza, środkową trzon, a wieńczy głowica. Wspiera się na niej belkowanie, a od czasów rzymskich także łuk. Kolumny były stosowane masowo w architekturze greckiej, rzymskiej oraz późniejszych epokach. W starożytności stosowane były kolumny następujących porządków architektonicznych: 

- dorycki – o wysokości od 8 do 12 modułów w starożytnej Grecji i 16 modułów w starożytnym Rzymie   
- joński – o wysokości od 16 do 20 modułów
- koryncki – o wysokości jak w porządku jońskim, czyli od 16 do 20 modułów
- kompozytowy – o wysokości 20 modułów
- toskański – o wysokości 14 modułów
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Architekci Wnętrz

Zobacz wizytówkę
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe
BIAMS Budownictwo i Architektura Marcin Sieradzki - Biura Projektowe

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy